Kodeksai

Etikos kodeksas
Visos farmacijos kompanijos, priklausančios IFPA asociacijai, laikosi Vaistų rinkodaros etikos kodekso, kuris reglamentuoja vaistų rinkodarą ir tarpusavio santykius su sveikatos priežiūros specialistais, taip pat santykius tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų. 

Jis yra taikomas kompanijoms, vykdančioms vaistų rinkodarą Lietuvoje. Vaistų rinkodaros etikos kodeksu siekiama, kad Lietuvoje farmacijos kompanijų veikla būtų skaidri ir atitiktų profesinės etikos principus: 

  • Farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai.
  • Vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais.
  • Laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Vaistų rinkodaros etikos kodeksu siekiama puoselėti tokią aplinką, kurioje visuomenė galėtų tinkamai apsispręsti dėl vaistų vartojimo, atsižvelgdama į kiekvieno vaisto naudingąsias savybes ir asmens sveikatos priežiūros poreikius.
Lietuvoje šiuo kodeksu vadovaujasi 40 kompanijų, vienijamų Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos (VGA). 

Daugiau informacijos www.vaistukodeksas.lt
Atskleidimo kodeksas
Siekdamos užtikrinti sklandų visuomenės sveikatai būtiną medicinos progresą, farmacijos pramonės kompanijos priėmė Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų Informacijos atskleidimo kodeksą.

Pagal Atskleidimo kodeksą kompanijos įsipareigoja atskleisti:

  • informaciją apie savo indėlį į medikų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą; 
  • informaciją apie praktikuojančių medikų pasitelkimą vykdant su medicinos inovacijomis susijusius klinikinius tyrimus;
  • kitą informaciją.

Šią informaciją farmacijos pramonės kompanijos pateikia atskleisdamos vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ar sveikatos priežiūros organizacijoms.

Vertė gali būti nepiniginė nauda (pvz., kai kompanija finansuoja mediko tobulinimąsi jo praktikuojamai terapinei sričiai skirtoje konferencijoje, apmokėdama skrydžio bilietus ar konferencijos registracijos mokestį) arba piniginis mokėjimas (pvz., kai kompanija apmoka už mediko dalyvavimą klinikiniuose inovatyvių gydymo būdų tyrimuose).

Atskleidimo kodekso nuostatas IFPA narės įgyvendina laikydamosi galiojančių konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų, teisės aktų ir kitų įstatyminių reikalavimų.

Daugiau informacijos www.vaistukodeksas.lt
Etikos komisija
Vaistų rinkodaros etikos Kodekso, reglamentuojančio vaistų rinkodarą ir tarpusavio santykius su sveikatos priežiūros specialistais, o taip pat santykius tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų, priežiūrą vykdo Vaistų rinkodaros etikos komisija. 

Komisija užtikrina, kad tiek iš farmacijos pramonės sektoriui priklausančių, tiek iš nepriklausančių subjektų gauti nusiskundimai būtų nagrinėjami vienodai, neatsižvelgiant į nusiskundimą pateikusius asmenis.

Etikos komisija yra renkama 2 metams ir ją sudaro 7 nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisijai pirmininkauja asmuo, nepriklausantis farmacijos sektoriui, jį tvirtina IFPA ir VGA bendru sutarimu. IFPA ir VGA deleguoja į Komisija po 3 narius.

Komisijos pagrindinės funkcijos ir pareigos: organizuoja Komisijos darbą, vykdo Kodekso priežiūrą, nagrinėja pranešimus dėl Kodekso pažeidimų, juos įvertina ir priima sprendimus.

Daugiau informacijos www.vaistukodeksas.lt
Jūs paliekate IFPA interneto svetainę. 
Žemiau paspaudę TĘSTI būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę. IFPA neatsako už kitose interneto svetainėse pateiktą turinį.